Actualités

La gazette FSC au Luxembourg


Monday, 04 June 2018
Formatioun "Ressourcebewertung Holz"

Ressourcebewertung Holz

Einfach erausfanne, wéi een Holz a Pabeier aus nohalteger Bëschbewirtschaftung an Zertifikater erkënne kann.
De 15. Juni vu 14:00 - 15:30 am Oekozenter Pafendall an Zesummenarbecht mat der ökologescher Bauberodung


Wann et Iech um Härz läit, är Holz- a Pabeier Akeef nohalteeg ze gestalten,bidd Iech FSC Lëtzebuerg eng passend Formatioun zum Thema „Ressourcenbewertung Holz“ un.
Se ass an Zesummenarbecht mat der ökologescher Bauberodung enstanen a fënnt de 15. Juni vu 14:00-15:30 am Oekozenter Pafendall statt. D’Formatioun ass käschtefräi a fir all Niveau zougängeg.
Eis Formatioun gëtt engem déi néideg Kënntnisser mat ob de Weë, fir kënnen ze iwerpréiwen, ob d’Holz an de Pabeier aus nohalteger Bëschebewirtschaftung stamen an ob déi néideg Garantië virleien.
Dëst ass ënnert anerem nëtzlech fir all Akteur dee sech der nohalteger Holzakafspolitkvun der Regierung uschléisse wëll oder am Kader vum Klimapakt op Nohaltegkeet setzt.
Zéckt deemno net firdës Formatioun och un interesséiert Persounen weiderzeleeden, virun allem u Matarbechter aus dem Service technique, dem Service écologique, der Energieberodung, Architekten oder Entreprisen aus dem Bausekteur.


Eng ausféierlech Beschreiwung fannt dir hei:
http://www.oekozenter.lu/de/projets/ressourcenbewertung-holz-lenoz-und-prime-house-kriterium


Umëlle kënnt der Iech per Email op: oekozenter@oeko.lu© Forest Stewardship Council® · FSC® F000220